آرشیو برای: "آبان 1396, 11"

راهی بگوکه گناه کمترکنم

فردی پیش بهلول آمد و گفت : راهی بگو ڪه گناه ڪمتر کنم . 💠 بهلول گفت : بدان وقتی گناه می‌ڪنی ، یا نمی‌بینی ڪه خدا تو را می‌بیند ، پس ڪافری . 💠 یا می‌بینی ڪه تو را می‌بیند و گناه می‌ڪنی ، پس او را نشناخته‌ای و او را نزد خود حقیر و ڪوچڪ می‌شماری . پس بدان… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی